Zakres usług

Kancelaria oferuje następujące modele obsługi prawnej

Umowa stałej obsługi prawnej

Obsługa odbywa się w siedzibie Klienta w trybie cotygodniowych wizyt Radcy Prawnego jak również w drodze konsultacji telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej.

W ramach takiej obsługi Kancelaria zajmuje się bieżącym rozwiązywaniem problemów prawnych Klienta w zakresie jego spraw wewnętrznych (prawo korporacyjne obejmujące Kodeks spółek handlowych wraz z obsługą wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Prawo pracy i inne przepisy szczególne). W stosunkach z kontrahentami Klientów obsługa obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, prawa cywilnego a także prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów, których stosowanie wymaga specyfika zakresu działalności danego Klienta (tworzenie i opiniowanie umów i kontraktów, opinie prawne).

W ramach stałej obsługi prawnej prowadzone są ponadto procesy sądowe.

Oferowana obsługa jest ciągła i niezależna od okresów urlopowych i zwolnień lekarskich, Kancelaria zapewnia bowiem zastępstwo radców prawnych.

W ramach obsługi prowadzone są również konsultacje w gronie większej liczby wyspecjalizowanych Radców Prawnych mające na celu kompleksowe rozwiązywanie multidyscyplinarnych problemów i zagadnień interesujących Klienta.

Obsługa prawna obejmuje też prowadzenie negocjacji z kontrahentami Klienta oraz doradztwa w zakresie szeroko pojętego obrotu gospodarczego i prawnego.

Umowa stałych konsultacji prawnych

Świadczenie usług odbywa się w siedzibie Kancelarii i polega na spotkaniach z obsługującym Klienta Radcą Prawnym.

W ramach obsługi prowadzone są konsultacje bieżących problemów i zagadnień interesujących Klienta, a także udzielane są porady telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej. Wydawane są też ustne opinie i informacje prawne dotyczące aktów prawnych, umów, regulaminów i doradztwem w zakresie obrotu prawnego i prowadzenia działalności przez Klienta.

Ponadto, w ramach dodatkowego zlecenia Kancelaria prowadzi procesy sądowe, w których stroną jest Klient, uczestniczy w negocjacjach i innych wydarzeniach w ramach jego działalności.

Umowa zlecenia dotycząca obsługi konkretnej sprawy

Forma i zasady zależne są od szczegółowych ustaleń dokonywanych pomiędzy Klientem a Kancelarią. W ramach takiej umowy Kancelaria zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności: wydania opinii prawnej, sporządzenia dokumentu, umowy, prowadzenia negocjacji lub postępowań sądowych w imieniu i na rzecz Klienta.

W ramach prowadzonego zlecenia Kancelaria pozostaje także w stałym kontakcie telefonicznym oraz prowadzi konsultacje za pomocą poczty elektronicznej.

Konsultacje, dokumenty, analizy i spotkania mogą być prowadzone przez Kancelarię w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Sposoby wynagradzania

Kancelaria oferuje dostosowane do potrzeb kliena sposoby wynagradzania

Stawka ryczałtowa

Przy zastosowaniu wynagrodzenia ryczałtowego ustalone wynagrodzenie nie zależy od ilości godzin przeznaczonych przez Radcę Prawnego na obsługę Klienta obejmujące też prowadzenie procesów sądowych na terenie Trójmiasta, co pozwala na prowadzenie długotrwałej współpracy z możliwością budżetowania środków na obsługę prawną w przewidywalnej wysokości.

Stawka godzinowa

Stawka godzinowa stanowi wypadkową ustalonej stawki za jedną rozpoczętą godzinę pracy Radcy Prawnego na obsługę Klienta i ilości tych godzin.

System mieszany

System mieszany pozwala na ustalenie pewnego poziomu ryczałtu, przy automatycznym przejściu do systemu godzinowego w przypadku przekroczenia ustalonego ryczałtem limitu godzin.

Szczegółowe warunki wynagradzania są ustalane przez Klienta i Kancelarię w trakcie negocjacji poprzedzających podpisanie umowy.